Privacy Proof Tarieven SGGZ 2017 & 2018

Opt-outregeling en verantwoord declareren in 2017 & 2018

Er is door zorgverzekeraars en NZa nog steeds geen procedure uitgewerkt die het mogelijk maakt om bij afgifte van een privacyverklaring digitaal te declareren zonder dat via het DBC tarief diagnose-informatie wordt verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Nu de bestaande niet-effectieve digitale declaratieprocedures nog steeds niet zijn aangepast, kunnen wij slechts verwijzen naar (privacyproof) tarievenlijsten 2017 en 2018 met niet eenduidig herleidbare tarieven.

Privacy Proof Tarieven 2017

Privacy Proof Tarieven 2018

DBC Tarieven 2017

DBC Tarieven 2017

DBC Tarieven 2016

DBC Tarieven 2016

Cessieverbod in Algmene Voorwaarden zorgverzekeraars verboden door rechter

In een uitspraak in kort geding door de rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2015:5489 is duidelijk geworden dat zorgverzekeraars geen beroep mogen doen op een cessieverbod in hun algemene voorwaarden. De patiënt mag de vordering op zijn zorgverzekeraar (het recht op vergoeding van ontvangen zorg) overdragen aan zijn of haar (ongecontracteerde) zorgverlener, zodat deze de rekening voor de behandeling kan en mag factureren en betaald dient te worden door de zorgverzekeraar. Dit was altijd al zo maar Menzis wilde met name ongecontracteerde zorgverleners een voet dwars zetten door dit cessieverbod op te nemen in hun algemene voorwaarden. De rechter heeft ze nu, terecht, teruggefloten.

Menzis communiceert dit als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

Menzis hanteerde vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van de akte van cessie. We laten u bij deze weten dat dit verbod per direct is opgeheven. Onze verzekerden kunnen hun recht op vergoeding van zorg weer overdragen aan een zorgaanbieder via een akte van cessie. Menzis geeft hiermee gevolg aan een gerechtelijke uitspraak.

Wat betekent dit?
Eerder kon de nota voor niet-gecontracteerde zorg alleen rechtstreeks aan de cliënt gestuurd worden. De verzekerde declareert dit bedrag dan zelf bij Menzis. De Menzis-verzekerde kan het recht op vergoeding, met terugwerkende kracht, overdragen aan een (niet-gecontracteerde) zorgaanbieder via een akte van cessie, als deze nog niet door ons aan de verzekerde is overgemaakt. De zorgaanbieder kan dan zelf de declaratie bij Menzis indienen. Dit geldt ook voor verzekerden bij zorgverzekeraar Anderzorg, Azivo en het label Hema.

Vergoedingspercentage
Als gebruik wordt gemaakt van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte. Ook wordt bij het indienen van de declaratie via de akte van cessie gecontroleerd op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is, vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 75% van de nota tot een maximum van 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerd tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt, tot een maximum van het marktconforme tarief.
Het gebruik van de akte van cessie is ook toegestaan bij zorg die eerder dit jaar is geleverd, maar waarvan de kosten nog niet zijn gedeclareerd.

Indienen akte van cessie
Indien een zorgaanbieder een declaratie via akte van cessie wil indienen, kan deze dat doen door deze te sturen naar:
Zorgverzekeraar Menzis
T.a.v. afdeling Declaratieverwerking GGZ
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dienke Hedemann
Manager Zorginkoop GGZ

Hier een voorbeeld Akte van Cessie

Nieuwsflits Zorgvoorkwaliteit 25 augustus 2015 Workshops

Nieuwsflits Zorgvoorkwaliteit 25 augustus 2015

Voor alle vrijgevestigden in de GGZ die er nog niet uit zijn wat betreft de contracten met zorgverzekeraars voor 2016:

Zorg voor Kwaliteit en De Contractvrije Psycholoog geven workshops voor twijfelaars!

Aan de orde komen onder meer:

– voor- en nadelen van contractvrij werken

– inschatting van de risico’s voor je praktijk

– praktische informatie

De workshop is bedoeld voor zorgverleners die werken in de generalistische GGZ en/of de gespecialiseerde GGZ. Er wordt ruimschoots ruimte ingepland voor vragen. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.

Wij willen tenminste twee workshops geven, van 19.30 tot 21.00: één in Utrecht (10/9) en één in Amsterdam (17/9). Schrijf je in door een mail te sturen naar info@zorgvoorkwaliteit.nu onder vermelding van workshop en plaats waar je deze wil volgen

Voor meer informatie, zie de folder op Zorg voor Kwaliteit Nu.

Zegt het voort!!!