Contracten


Verschil Restitutie en Natura zorgverzekering

Contract tekenen of niet?

De zorgverzekeraar stuurt zorgaanbieders een contract met de keuze dit al dan niet te tekenen. Er is geen overleg, het is tekenen bij het kruisje of niet.
Wat betekent dit tekenen voor de psycholoog?


Restitutiezorg (= contract niet tekenen)

De psycholoog die geen contract tekent, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit wil zeggen de wettelijke regels zoals bepaald worden door de NZa (zie NZa). Daarnaast worden de kwaliteitseisen zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn gehanteerd. De tarieven voor de zorg worden jaarlijks vastgesteld door de NZA zoals besloten in de wet marktordening gezondheiszorg (WMG). Vroeger werd dit tarief marktconform genoemd maar na een aantal rechtszaken bepalen zorgverzekeraars nu zelf wat zij “marktconform” vinden en is dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief! Het “marktconforme tarief” is dus ook anders per verzekeraar. De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt de psycholoog naar aanleiding van de bestaande behandelprotocollen, maar in samenspraak met de cliënt. Daarbij wil een contractvrije psycholoog niet op grond van een contract worden verplicht hoe deze vorm krijgt én wil hij/zij de inhoud van dossiers of administratie niet laten inzien door een verzekeraar. Uw privacy is hierbij gegarandeerd


Naturazorg (= contract tekenen)

In het contract bepaalt een zorgverzekeraar waar de psycholoog zich aan dient te houden. De mate waarin verschilt overigens per zorgverzekeraar. De psycholoog zit evenwel in een keurslijf.

Wat de verzekeraar onder meer kan bepalen:

 • duur van de wachtlijst en voorrang voor de cliënten van desbetreffende zorgverzekeraar
 • keuze van behandeling
 • duur van de behandeling, hoeveelheid universele nieuwe cliënten per maand en dus sluiten van behandelingen daarvoor
 • diagnostiek
 • criteria voor toelating of verwijzing naar een andere psycholoog
 • aantal cliënten die de psycholoog mag zien per jaar van een betreffende zorgverzekeraar
 • verplichte extra vragenlijsten voor de cliënt
 • bijwonen van scholing/voorlichting die de verzekeraar aanwijst
 • verplichting tot inzage in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier in ze dit willen
 • het tarief dat de psycholoog mag vragen
 • de digitale declaratiemethode
 • vorm en inhoud van de praktijklocatie
 • het aantal opleidingsplaatsen in de praktijk
 • waarneming bij ziekte of vakantie
 • verder is het verboden om cliënten inzage te geven in het contract

Rekening

Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal, het bedrag dat er afgesproken is in het contract, bij de zorgverzekeraar declareren. Heeft een psycholoog geen contract, dan mag hij vaak niet digitaal declareren bij de zorgverzekeraar tenzij hij een declaratiecontract tekent en/of zich houdt aan regels die de zorgverzekeraar opstelt. De psycholoog stuurt daarom de factuur (tot maximaal het WMG tarief) naar de cliënt, ongeacht of deze een natura basispolis of een restitutie basispolis heeft. Als de cliënt een natura basispolis heeft, krijgt hij niet het gehele bedrag vergoed door de zorgverzekeraar want hij heeft zich uitsluitend voor natura zorg verzekerd! De natura basispolis is goedkoper per maand voor de client maar de hoogte van de vergoeding weer lager als de client naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. De cliënt dient de factuur zelf in bij zijn verzekeraar. Als de cliënt niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur zelf. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte die de verzekeraar vergoedt.