Contracten


Verschil Restitutie en Natura zorgverzekering

Contract tekenen of niet?

De zorgverzekeraar stuurt zorgaanbieders een contract met de keuze dit al dan niet te tekenen. Er is geen overleg, het is tekenen bij het kruisje of niet.
Wat betekent dit tekenen voor de psycholoog?


Restitutiezorg (= contract niet tekenen)

De psycholoog die geen contract tekent, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert hij de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA zoals besloten in de wet marktordening gezondheiszorg (WMG). Vroeger werd dit tarief marktconform genoemd maar nu bepalen sommige zorgverzekeraars zelf wat zij “marktconform” vinden en is dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief. Verder is het “marktconforme tarief” dus ook anders per verzekeraar. De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt de psycholoog naar aanleiding van de bestaande behandelprotocollen, maar in samenspraak met de cliënt. Daarbij wil een contractvrije psycholoog niet op grond van een contract worden verplicht hoe deze vorm krijgt én wil hij/zij de inhoud van dossiers of administratie niet laten inzien door een verzekeraar. Uw privacy is hierbij gegarandeerd


Naturazorg (= contract tekenen)

In het contract bepaalt een zorgverzekeraar waar de psycholoog zich aan dient te houden. De mate waarin verschilt overigens per zorgverzekeraar. De psycholoog zit evenwel in een keurslijf.

Wat de verzekeraar onder meer kan bepalen:

 • duur van de wachtlijst en voorrang voor de cliënten van desbetreffende zorgverzekeraar
 • keuze van behandeling
 • diagnostiek
 • criteria voor toelating of verwijzing naar een andere psycholoog
 • aantal cliënten die de psycholoog mag zien per jaar van een betreffende zorgverzekeraar
 • verplichte vragenlijsten voor de cliënt
 • bijwonen van scholing/voorlichting die de verzekeraar aanwijst
 • verplichting tot inzage in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier in ze dit willen
 • het tarief dat de psycholoog mag vragen
 • de digitale declaratiemethode
 • vorm en inhoud van de praktijklocatie
 • het aantal opleidingsplaatsen in de praktijk
 • waarneming bij ziekte of vakantie
 • verder is het verboden om cliënten inzage te geven in het contract

Rekening

Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal, het bedrag dat er afgesproken is in het contract, bij de zorgverzekeraar declareren. Heeft een psycholoog geen contract, dan mag hij niet digitaal declareren bij de zorgverzekeraar. De psycholoog stuurt daarom de factuur (tot maximaal het WMG tarief) naar de cliënt, ongeacht of deze een natura basispolis of een restitutie basispolis heeft. Als de cliënt een natura basispolis heeft, krijgt hij niet het gehele bedrag vergoed door de zorgverzekeraar want hij heeft zich uitsluitend voor natura zorg verzekerd! De cliënt dient de factuur zelf in bij zijn verzekeraar. Als de cliënt niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte die de verzekeraar vergoedt.

Home

Een informatiesite van psychologen werkzaam in de GGZ die niet gebonden willen worden door de verstikkende macht die de zorgverzekeraar wil opleggen in contracten.


Wij zijn tegen de huidige vorm van marktwerking in de zorg. Tegen de macht die de zorgverzekeraar krijgt. Tegen het feit dat kwaliteitszorg ondergeschikt is gemaakt aan geld.

Door het contracteren van zorgaanbieders krijgen zorgverzekeraars een negatieve invloed op de uitoefening van het vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld in plaats van op een kwalitatief goede behandeling.

Dit geldt niet alleen voor psychologen, maar voor iedereen in de gezondheidszorg, dus ook voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen.

Wilt u zelf de keuze houden bij welke zorgverlener u terecht wil? Dan is het noodzakelijk een restitutiepolis te kiezen, dit geeft u een vrije keus.


Wilt u meer lezen over:

 • de consequenties van het tekenen van contracten voor psychologen klik hier
 • het verschil voor u tussen een restitutie basispolis en natura basispolis klik hier
 • de vakinhoudelijke kwaliteiten van de contractvrije psychologen klik hier
 • een contractvrije psycholoog vinden bij u in de buurt klik hier
 • de hoogte van de vergoeding van uw verzekering klik hier