Contracten


Verschil Restitutie en Natura zorgverzekering

Contract tekenen of niet?

De zorgverzekeraar stuurt zorgaanbieders een contract met de keuze dit al dan niet te tekenen. Er is geen overleg, het is tekenen bij het kruisje of niet.
Wat betekent dit tekenen voor de psycholoog?


Restitutiezorg (= contract niet tekenen)

De psycholoog die geen contract tekent, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert hij de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA zoals besloten in de wet marktordening gezondheiszorg (WMG). Vroeger werd dit tarief marktconform genoemd maar nu bepalen sommige zorgverzekeraars zelf wat zij “marktconform” vinden en is dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief. Verder is het “marktconforme tarief” dus ook anders per verzekeraar. De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt de psycholoog naar aanleiding van de bestaande behandelprotocollen, maar in samenspraak met de cliënt. Daarbij wil een contractvrije psycholoog niet op grond van een contract worden verplicht hoe deze vorm krijgt én wil hij/zij de inhoud van dossiers of administratie niet laten inzien door een verzekeraar. Uw privacy is hierbij gegarandeerd


Naturazorg (= contract tekenen)

In het contract bepaalt een zorgverzekeraar waar de psycholoog zich aan dient te houden. De mate waarin verschilt overigens per zorgverzekeraar. De psycholoog zit evenwel in een keurslijf.

Wat de verzekeraar onder meer kan bepalen:

 • duur van de wachtlijst en voorrang voor de cliënten van desbetreffende zorgverzekeraar
 • keuze van behandeling
 • diagnostiek
 • criteria voor toelating of verwijzing naar een andere psycholoog
 • aantal cliënten die de psycholoog mag zien per jaar van een betreffende zorgverzekeraar
 • verplichte vragenlijsten voor de cliënt
 • bijwonen van scholing/voorlichting die de verzekeraar aanwijst
 • verplichting tot inzage in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier in ze dit willen
 • het tarief dat de psycholoog mag vragen
 • de digitale declaratiemethode
 • vorm en inhoud van de praktijklocatie
 • het aantal opleidingsplaatsen in de praktijk
 • waarneming bij ziekte of vakantie
 • verder is het verboden om cliënten inzage te geven in het contract

Rekening

Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal, het bedrag dat er afgesproken is in het contract, bij de zorgverzekeraar declareren. Heeft een psycholoog geen contract, dan mag hij niet digitaal declareren bij de zorgverzekeraar. De psycholoog stuurt daarom de factuur (tot maximaal het WMG tarief) naar de cliënt, ongeacht of deze een natura basispolis of een restitutie basispolis heeft. Als de cliënt een natura basispolis heeft, krijgt hij niet het gehele bedrag vergoed door de zorgverzekeraar want hij heeft zich uitsluitend voor natura zorg verzekerd! De cliënt dient de factuur zelf in bij zijn verzekeraar. Als de cliënt niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte die de verzekeraar vergoedt.

Home

Een informatiesite van psychologen werkzaam in de GGZ die niet gebonden willen worden door de verstikkende macht die de zorgverzekeraar wil opleggen in contracten.


Wij zijn tegen de huidige vorm van marktwerking in de zorg. Tegen de macht die de zorgverzekeraar krijgt. Tegen het feit dat kwaliteitszorg ondergeschikt is gemaakt aan geld.

Door het contracteren van zorgaanbieders krijgen zorgverzekeraars een negatieve invloed op de uitoefening van het vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld in plaats van op een kwalitatief goede behandeling.

Dit geldt niet alleen voor psychologen, maar voor iedereen in de gezondheidszorg, dus ook voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen.

Wilt u zelf de keuze houden bij welke zorgverlener u terecht wil? Dan is het noodzakelijk een restitutiepolis te kiezen, dit geeft u een vrije keus.


Wilt u meer lezen over:

 • de consequenties van het tekenen van contracten voor psychologen klik hier
 • het verschil voor u tussen een restitutie basispolis en natura basispolis klik hier
 • de vakinhoudelijke kwaliteiten van de contractvrije psychologen klik hier
 • een contractvrije psycholoog vinden bij u in de buurt klik hier
 • de hoogte van de vergoeding van uw verzekering klik hier

Restitutie Polis

Hieronder vindt u een lijst van zorgverzekeraars die een restitutiebasispolis hebben zodat u uw naturapolis kunt wijzigen in een restitutiepolis. Pas wel op met uw keuze, zie (% vergoedingen in de GGZ).Verzekeraar Restitutie basispolis
Aevitae Eucare Restitutie
De Amersfoortse Eigen Keuze
CZ Zorg-keuze-polis
FBTO Basisverzekering + restitutie
IZA-VGZ Eigen Keuze
IZZ-CZ Zorg-keuze-polis
IZZ-VGZ Restitutie
Menzis / PMA Basis Vrij
Nationale Nederlanden Vrije zorgkeuze
OHRA Zorgverzekering
PMA = Menzis Basis Vrij
Stad Holland Basisverzekering
UMC Eigen Keuze
United Consumers (VGZ) Eigen Keuze
Univé Zorg Vrij
VGZ Eigen Keuze
Zekur Gewoon Zekur Vrij
Zilveren Kruis Achmea Beter Af Exclusief
Zorg en zekerheid Zorg Vrij

GGZ

Beroepsuitoefening contractvrije psychologen


Identiteit

Alle psychologen die op deze website staan vermeld, werken in de GGZ. Zowel basis GGZ (BGGZ) als gespecialiseerde GGZ (GGGZ/SGGZ) psychologen, NIP Psychologen of psychiaters (GGGZ). Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem). Anderen houden zich met volwassenenzorg bezig. De aanmeldingen gaan rechtstreeks of via de huisarts naar hun eigen zelfstandig gevestigde praktijk. Deze site is uitsluitend een informatieve site. Wij hebben geen controlerende functie mbt de informatie die wij aangeleverd krijgen en kunnen daar dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Al deze psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd en sommigen zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid (BIG Register)

De BIG registratie is er voor vier categorieën psychologen:

 • de gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • de klinisch psycholoog BIG
 • de psychotherapeut BIG
 • de klinisch neuropsycholoog BIG.

Ook is er een registratie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • de eerstelijnspsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP
 • de lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
 • de psycholoog arbeid & gezondheid NIP
 • de psycholoog mediator NIP
 • de neurofeedbackpsycholoog NIP
 • de register psycholoog NIP

In zijn algemeenheid zijn psychologen werkzaam in de basis GGZ (vroeger eerste lijn) vaak gezondheidszorgpsycholoog BIG en/of eerstelijnspsycholoog NIP en in de gespecialiseerde GGZ (vroeger tweede lijn) klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.

Soms zijn er psychologen met een andere erkende registratie. Maar er staan ook niet-geregistreerde psychologen tussen. U kunt de officiële registraties lezen op de website van de betreffende psycholoog.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ, ook de niet-gecontracteerden! De psycholoog die werkzaam is in de basis GGZ zal ongeacht zijn registratie de aandacht richten op gezondheidsbevorderende maatregelen in de vorm van preventieve dan wel curatieve aspecten van gezondheid en ziekte. Deze beroepsbeoefenaar zal de eisen van wet en beroepscode in acht nemen.

 


Financiering

Vanaf 2014 worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject 120 1 tot 2 gesprekken

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP/OZP). Bij de OVP/OZP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose behandel combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden.
Voor privacy proof tarieven van de DBC’s van 2017 & 2018 Tarieven 2017 & 2018
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2018 Vergoedingen 2018
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2019 Vergoedingen 2019


Contractvrij

Contractvrije Psychologen zijn psychologen die werken op restitutie-basis


U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.

Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.

Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In ons overzicht kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeftContractvrije Psycholoog

Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

De psychologen die op deze website staan vermeld, bieden voornamelijk restitutiezorg en hebben dan ook geen of weinig contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom deze psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:

 • Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
 • Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
 • Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
 • Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
 • Zij willen niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen

Psychologen die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.Polis kiezen

De psychologen die op deze website staan vermeld, zijn er van overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te nemen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg.