Cessieverbod in Algmene Voorwaarden zorgverzekeraars verboden door rechter

In een uitspraak in kort geding door de rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2015:5489 is duidelijk geworden dat zorgverzekeraars geen beroep mogen doen op een cessieverbod in hun algemene voorwaarden. De patiënt mag de vordering op zijn zorgverzekeraar (het recht op vergoeding van ontvangen zorg) overdragen aan zijn of haar (ongecontracteerde) zorgverlener, zodat deze de rekening voor de behandeling kan en mag factureren en betaald dient te worden door de zorgverzekeraar. Dit was altijd al zo maar Menzis wilde met name ongecontracteerde zorgverleners een voet dwars zetten door dit cessieverbod op te nemen in hun algemene voorwaarden. De rechter heeft ze nu, terecht, teruggefloten.

Menzis communiceert dit als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

Menzis hanteerde vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van de akte van cessie. We laten u bij deze weten dat dit verbod per direct is opgeheven. Onze verzekerden kunnen hun recht op vergoeding van zorg weer overdragen aan een zorgaanbieder via een akte van cessie. Menzis geeft hiermee gevolg aan een gerechtelijke uitspraak.

Wat betekent dit?
Eerder kon de nota voor niet-gecontracteerde zorg alleen rechtstreeks aan de cliënt gestuurd worden. De verzekerde declareert dit bedrag dan zelf bij Menzis. De Menzis-verzekerde kan het recht op vergoeding, met terugwerkende kracht, overdragen aan een (niet-gecontracteerde) zorgaanbieder via een akte van cessie, als deze nog niet door ons aan de verzekerde is overgemaakt. De zorgaanbieder kan dan zelf de declaratie bij Menzis indienen. Dit geldt ook voor verzekerden bij zorgverzekeraar Anderzorg, Azivo en het label Hema.

Vergoedingspercentage
Als gebruik wordt gemaakt van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte. Ook wordt bij het indienen van de declaratie via de akte van cessie gecontroleerd op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is, vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 75% van de nota tot een maximum van 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerd tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt, tot een maximum van het marktconforme tarief.
Het gebruik van de akte van cessie is ook toegestaan bij zorg die eerder dit jaar is geleverd, maar waarvan de kosten nog niet zijn gedeclareerd.

Indienen akte van cessie
Indien een zorgaanbieder een declaratie via akte van cessie wil indienen, kan deze dat doen door deze te sturen naar:
Zorgverzekeraar Menzis
T.a.v. afdeling Declaratieverwerking GGZ
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dienke Hedemann
Manager Zorginkoop GGZ

Hier een voorbeeld Akte van Cessie

Lezing Gerard Spong over afschaffen vrije artsenkeuze juni 2014

Downloaden (PDF, Onbekend)

Zorgverzekeraar verplicht tot aanbesteden Financieele Dagblad 24 juni 2014

Downloaden (PDF, Onbekend)

Recht op vrije artsen keuze opnieuw bevestigd

Downloaden (PDF, Onbekend)

Persbericht Contractvrije Psychologen 4 juni 2014

PERSBERICHT

Kabinet wil vrije keuze voor psycholoog verhinderen. Psychologen luiden de noodklok!

Psychologen trekken ten strijde tegen het verwerpen van een wetsartikel dat gaat over het recht op vrije artsenkeuze.
Als het aan het kabinet ligt, kunnen we straks niet meer zelf kiezen wie onze arts is. Ook onze tandarts, fysiotherapeut of psycholoog zal door de zorgverzekeraars worden aangewezen.

We staan aan de vooravond van een enorme betutteling door de overheid. Dit mag niet gebeuren!
Contract-vrije psychologen sluiten zich aan bij de huisartsen en luiden de noodklok over het verdwijnen van artikel 13.
Zij roepen de leden van de Tweede Kamer op om het recht op keuzevrijheid in de zorg te verdedigen.
Nog maar één dag en dit fundamentele recht kan verdwenen zijn.

Contract-vrije psychologen zijn GZ-psychologen, Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten, die bewust geen contracten aangaan met zorgverzekeraars. De contract-vrije psychologen staan voor privacy, voor keuzevrijheid, voor onafhankelijkheid én voor kwaliteit.

Contactpersonen:

Liedeke Vis: Liedeke@psychologenweerdsingel.nl, tel.: 06-51160714
Jessica Terwiel: hetconsult@xs4all.nl, tel.: 06-11412444