Vertrouwen in de GGZ

Een coalitie van psychiaters, psychologen, cliënten in de GGZ en een aantal organisaties die zich inzetten voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten hebben een rechtszaak gestart tegen de Nza. 1 November zal de rechter uitspraak doen in het kort geding. De bodemprocedure zal daarna starten.

U kunt Vertrouwen in de GGZ volgen en financieel steunen op https://vertrouwenindeggz.nl

Actie Hinderpaal

ACTIE HINDERPAAL van de Stichting Handhaving vrije Artsenkeuze

Actie Hinderpaal

De Actie Hinderpaal houdt in dat we op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2022 individuele verzekerden begeleiden bij het verzoek aan hun zorgverzekeraar tot een verlaging van de eigen bijdrage. Ofwel niet onbeperkt een vast percentage van de in rekening gebrachte kosten voor eigen rekening nemen, maar hier een absoluut bedrag als limiet aan stellen. Om de discussie zo simpel mogelijk te houden hebben we besloten om primair verzekerden te begeleiden waarvan de zorgverlener geen coulance regeling kent.

De eerste aanmeldingen zijn binnen. De verzekerden gaan ons machtigen dat wij namens hen
kunnen optreden naar hun zorgverzekeraar. Vervolgens sturen wij de zorgverzekeraar een verzoek
tot beperking van de eigen bijdrage.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitgesproken dat het hinderpaal criterium voor alle verzekerden gelijk moet zijn en gebaseerd moet worden op het gemiddeld inkomen. Het gemiddeld netto-inkomen per verzekerde in NL ligt in de buurt van de € 2.270,-. Op basis van Nibud budget overzichten zijn wij van mening dat het maximum bedrag als hinderpaal rond de € 200 per jaar moet liggen. Hierbij tekenen we aan dat 50% van de verzekerden een lager netto inkomen heeft dan €2.270,-. De Consumentenbond is kritisch over dit bedrag van € 200,-, ze denken dat het veel te hoog is voor een groot deel van de bevolking. Wij baseren ons vooralsnog op de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad heeft dit bevestigd.
Op dit moment hebben wij 16 zorgverleners die hun verzekerden attenderen op ons initiatief, de
eerste 3 aanmeldingen zijn op dit moment in behandeling.

Graag zouden we nog een paar zorgverleners vanuit de medisch specialistische zorg bij de actie willen betrekken. Ons streven is dat we minimaal 20 verzekerden persoonlijk begeleiden voor deze actie en hopen dan voldoende ervaring te hebben opgedaan voor een algemeen vervolg.

Afhankelijk van de reactie van de zorgverzekeraars zullen wij verdere actie moeten ondernemen. Dit kan zijn overleg, maar ook naar de SKGZ, de geschillencommissie van de zorgverzekeraars maar ook een kort geding sluiten we niet uit.

Twitter: Zoek een contractvrije psycholoog – http://contractvrijepsycholoog.nl/psychologen/ #contractvrij

contractvrij Zoek een contractvrije psycholoog – https://contractvrijepsycholoog.nl/psychologen/ #contractvrij

[Source]