GGZ

Beroepsuitoefening contractvrije psychologen


Identiteit

Alle psychologen die op deze website staan vermeld, werken in de GGZ, zowel basis GGZ (BGGZ) als gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem). Anderen houden zich met volwassenenzorg bezig. De aanmeldingen gaan rechtstreeks of via de huisarts naar hun zelfstandig gevestigde praktijk voor psychische en/of lichamelijke klachten.

Al deze psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd en sommigen zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid (BIG Register)

De BIG registratie is er voor vier categorieën psychologen:

 • de gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • de klinisch psycholoog BIG
 • de psychotherapeut BIG
 • de klinisch neuropsycholoog BIG.

Ook is er een registratie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • de eerstelijnspsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP
 • de lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
 • de psycholoog arbeid & gezondheid NIP
 • de psycholoog mediator NIP
 • de neurofeedbackpsycholoog NIP
 • de register psycholoog NIP

In zijn algemeenheid zijn psychologen werkzaam in de basis GGZ (vroeger eerste lijn) vaak gezondheidszorgpsycholoog BIG en/of eerstelijnspsycholoog NIP en in de gespecialiseerde GGZ (vroeger tweede lijn) klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.

Soms zijn er psychologen met een andere erkende registratie. Maar er zijn ook niet-geregistreerde psychologen. U kunt de officiële registraties lezen op de website van de betreffende psycholoog.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ, ook de niet-gecontracteerden! De psycholoog die werkzaam is in de basis GGZ zal ongeacht zijn registratie de aandacht richten op gezondheidsbevorderende maatregelen in de vorm van preventieve dan wel curatieve aspecten van gezondheid en ziekte. Deze beroepsbeoefenaar zal de eisen van wet en beroepscode in acht nemen.

 


Verrichtingen

De psycholoog in de basis GGZ werkt klachtgericht. Door zijn generalistische benadering is hij de poortwachter van de psychologische zorg. In hoofdzaak houdt hij zich bezig met de diagnostiek van psychische problemen (door interview, observatie, vragenlijst en psychologische test), kortdurende probleemgerichte behandeling en advisering in het kader van preventie. De vorm van hulp richt zich op intrapsychische en relatieproblemen.

De behandeling is kortdurend en geënt op niet-complexe, lichte tot matig ernstige psychische problemen. Belangrijk hierbij is de kennis en/of de betrokkenheid van de sociale context van de cliënt. Vormen van behandeling zijn de individuele behandeling, de partnerrelatiebehandeling, de behandeling van kinderen en jeugdigen, mediatietherapie en de gezinsbehandeling.

 


Indicatie voor basis GGZ (eerstelijns psychologische hulp)

Voor indicatie bestaat een aantal criteria, waaronder de duur, de ernst en de aard van de klachten. Conform de wettelijke beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit gaat het om:

 • klachten die minder dan een half jaar bestaan
 • van mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie
 • de aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren.

Probleemvelden die in de eerstelijnszorg zijn opgenomen:

 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • partnerrelatieproblemen *
 • gezinsproblemen *
 • opvoedingsproblemen *
 • rouw na verlies dierbare(n) *
 • levensfaseproblematiek *
 • aanpassingsproblematiek *
 • werk- en studieproblemen *
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • chronische pijn
 • identiteitsproblemen *
 • seksuele problemen
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • agressieregulatie *
 • verslavingsproblemen
 • terugvalpreventie *

* Zaken met een sterretje vallen niet meer onder de basispolis en zijn onverzekerde zorg.
Voor klachten die een langduriger reeks gesprekken vergen, is verwijzing naar de tweedelijns psychologische hulpverlening zinvoller. Dit geldt ook voor behandelingen die onvoldoende tot resultaat leiden.

 


Werkwijze

De psycholoog in de basis GGZ verricht diagnostiek die is gericht op de analyse van het probleem of de klacht. Vervolgens zal de psycholoog zich toeleggen op snelle, kortdurende interventies. Hierbij tracht hij het functioneren van de cliënt in korte tijd te herstellen.

Zijn werkwijze is eclectisch. Dit betekent dat hij technieken uit gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie gebruikt. Hij laat zich hierbij leiden door de persoonlijkheid van de hulpvrager en de aard van de klachten.

Samen met de cliënt stelt hij een stappenplan op. Dit omvat veelal een aantal fasen als intake en doelstelling, diagnostiek, opstelling van het behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting (met eventuele nazorg).

In de regel is de duur van de behandeling beperkt tot gemiddeld acht gesprekken. Soms is een kleine aanvulling tot twaalf gesprekken nodig. In een vroeg stadium neemt de psycholoog het aantal geschatte gesprekken om de doelstelling te bereiken met de cliënt door. Mocht blijken dat hierna verdere behandeling nodig is, dan kan de psycholoog in overleg met de cliënt een andere vorm van hulp zoeken.

Psychologische hulp in de basis GGZ is laagdrempelig. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar korte wachtlijsten en een optimale bereikbaarheid van deze vorm van hulp. Daarbij stelt de hulpverlener zich flexibel op.

 


Financiering

Vanaf 2014  zijn de 5 gesprekken in de eerste lijn komen te vervallen en worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten NZa Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 € 461,89 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 787,00 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 € 1234,06 Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 € 1138,94 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject 120 € 188,53 1 tot 2 gesprekken

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP). Bij de OVP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose behandel combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden.
Voor prijzen van de DBC van 2016 DBC 2016
Voor prijzen van de DBC van 2017 DBC 2017
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2016 Vergoedingen 2016
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2017 Vergoedingen 2017